Strategisk kompetensutveckling kopplat till företagets målsättningar = ROI

2015 kom en *undersökning som har kartlagt 51 stora internationella företag som visar att hälften (50 %) av de utbildningar som genomförs bara utgår från företagets behov och målsättningar. Resterande av utbildningsinvesteringen är kanske inte helt bortkastad men mycket av de pengarna kan antagligen sparas eller användas på ett bättre sätt.

Att arbeta utifrån ett strategiska kompetensutvecklingens synsätt ger bättre ROI och resultat för er kompetensutveckling.

Hur arbetar vi med strategisk kompetensutveckling? Vi tar hänsyn till tre dimensioner varför, vad och hur. Vår uppgift är att se till att hur: et leder till en bestående beteendeförändring som är kopplat till uppdragsgivarens affärsplaner och mål.

T.ex. vill uppdragsgivaren öka kundnöjdheten så förmedlar vi kunskap och tränar varje medarbetare så de agerar utifrån önskat beteende. Vi beteendeförflyttar organisationen eller delar av den. Vi arbetar med fler yrkeskategorier. Rådgivare, kundservicepersonal, tekniker, säljare eller hela organisationens medarbetare. Nedan en kort beskrivning av innebörden av:

  • Varför: Ofta ett initiativ från ägarna/ledningsgrupp. Det kan handla om t.ex. öka marknadsandelar, vinst fokusera, öka kundnöjdheten, innovation m.m.
  • Vad: Vi ska göra för att nå de direktiv ägarna/ledningsgrupp har bestämt, Exempel på detta är utforma affärsplaner, strategier, nya strukturer nedbrutet i mål.
  • Hur: Vi skapar beteendeförändringar kopplat till varför och vad. Verklig utveckling handlar om att ändra beteenden. Gör vi samma sak som igår kommer vi hamna på samma ruta även nästa år.

Referens: * Buus 2015

Vi har kunskap inom förändringsledning kopplat till beteendeförändringar utifrån evidensbaserade fakta

Vi låter utbildningspengarna bli mer effektiva och inte bara en kortvarig inspiration för medarbetarna! Vi arbetar med inspiration (en förutsättning för att få med sig publiken) men i en struktur där resultatet ni får som uppdragsgivare är en positiv förändring i form av ändrade beteenden som kopplas till de affärsmål ni har.  Vi arbetar t.ex. med ® Förändringens Fyra Rum som stöd i ett förändringsarbete.

KÖPER DU SOM UPPDRAGSGIVARE EN UTBILDNING ELLER FÖRÄNDRAT BETEENDE?

Vetenskapen har nu mer än 80 års erfarenhet av beteendeforskning (t.ex. KBT) och över 30 års erfarenhet av beteendeförändringar i organisationer (t.ex. OBM) Det finns väl dokumenterad forskning om att arbeta med beteendeförändring, enligt de studier som finns internationellt så leder ca 93 % till förbättringar (Komaki,1998). Utbildning kan ge förändrat beteende, vi vet hur man kombinerar utbildning kopplat till förändringar och beteendeförändring och/eller beteendeförstärkning. 

Vår största tillgång är våra medarbetare, de skapar relationerna till våra kunder och ger oss vår kultur. Paradoxen vid förändring är att vi inte alltid vill förändras. Många vet kunskapsmässigt att det är viktigt men emotionellt har medarbetarna ibland svårt att ta steget in i förändring. Vi bidrar med vår kunskap och erfarenhet i att leda förändringsarbeten, vi förstärker och förankrar nya önskade beteenden i organisationen, vilket ger värde för er investering. Vi arbetar t.ex. med Förändringens Fyra Rum®

"PLANNING IS EVERYTHING"

I stort som smått vill vi att er investering ska bli så bra som möjligt. För att göra det enkelt för dig som uppdragsgivare och konkretisera effekter på er investering så har vi tagit fram några punkter för att säkerställa kvalité i genomförande av processen.

Vi går igenom tillsammans:

  • Analys (verktyg BPI®)
  • Planering (tider med anpassning till organisationen, lärarlett, virtuellt, annat)
  • Genomförande (anslag, koncept, material, beteendeförändring, kunskapsförändring)
  • Effektmätning (t.ex. marknadskapital, humankapital, ekonomisk effektivitet)
  • Uppföljning (förankring i organisationen, nyckelområden säkrade, drift framåt)
  • Utvärdering (vad gick bra? vad kunde vi göra bättre? nästa steg)

Du kan nå helt andra resultat än tidigare om du arbetar med Strategisk kompetensutveckling. Du skapar mer värde för pengarna i din befintliga budget. Vi hjälper dig med fokus på hur du ska göra förändringen!